سرزمینم

یکی از نتایج جنگ داخلی لبنان این بود که روابط میان فرقه ها و گروه های مختلف در کشور محدود شد. در زمان جنگ، افراد به خاطر خشونت، مجبور بودند به دهکده هایشان پناه ببرند و فرصت چندانی برای برقراری ارتباط با دیگر جوامع و گروه های مذهبی پیدا نمی کردند.

پس از برداشته شدن مرزها و ایست های بازرسی، موانع ذهنی هم چنان پابرجا ماند و افراد در شهر های کوچکشان ماندند. در نتیجه، نسل های پی در پی صرفاً با هویت شهر، دهکده و یا قبیله خود بزرگ شده اند، و تعداد پرشماری از جوانان لبنانی تا به حال به غیر از جامعه خودشان، به هیچ جامعه دیگری در لبنان قدم ننهاده اند.

یکی از نتایج انزوای جوانان در لبنان، تاکید زیاد بر تفاوت های قومیتی و مذهبی به جای یک هویت واحد لبنانی می باشد. بدون توانایی برقراری ارتباط با افراد که گذشته متفاوتی دارند، جوانان در سطح ملی متحد نیستند و از سرزمین، تاریخ و میراث مشترکشان نمی توانند بهره ببرند.

در پی درگیری ها در لبنانِ پس از جنگ، تعدادی نهضت برای برقراری صلح از طریق حل اختلاف به راه افتاد، از طرفی دیگر، حرکت هایی در راستای حفظ میراث لبنان نیز آغاز شد. اما هیچ کدام این دو چالش را با آشتی دادن گروه ها از طریق متصل کردن آنها به تاریخ مشترکشان به هم ربط نداده اند.

"جوان باجالی" از بنیاد آشوکا این کار را از سه طریق انجام می دهد:

الف) برگزاری اردوهای مشترک برای مدارس از مناطق مختلف برای دیدار از میراث فرهنگی

ب) تدوین فعالیت های خانگی برای تکمیل کلاس های تاریخ مدرسه و اجرای برنامه های تربیت معلم برای به اجرا گذاشتن فعالیت ها

ج) آموزش تورگردان های محلی و متصل کردن آنها با باستان شناس های حرفه ای در راستای آماده سازی بناهای تاریخی و ارائه میراث فرهنگی به گردشگران

با ترکیب این سه روش، باجالی اولین طرح باز گرداندن هویت ملی به مناطق بحران زده با استفاده از میراث فرهنگی را به وجود آورده، که نام آن "بلادی" – یعنی "سرزمین من" – می باشد.

تا به امروز، بیش از پنج هزار دانش آموز طریق "بلادی" با مناطق دیگرِ لبنان آشنا شده اند. طرح جوان در کشورهایی که مسائل هویتی در آنها وجود دارد، قابل اجرا می باشد. به این دلیل که این طرح بر اقتصاد، اشتغال و میراث فرهنگی و طبیعی تاثیر مثبت دارد، طرحی پایدار است و می تواند نظر بخش خصوصی و دولتی را به خود جلب کند.

برای آشنا شدن با "بلادی"، می توانید به وب سایت این موسسه سر بزنید.

اشتغال و کارآفرینی

نظرات

saideh's picture

saideh

11.14.11

ایده ی بسیار البی است و چه شخص دور اندیشی که به همگرایی و هویت واحد افراد کشوش اندیشیده و برای آن اقدام کرده است.

;