از آنجائیکه تهیه متن نوشتاری یک کارگاه آموزشی مشارکتی کار نسبتا پیچیده‌ای است، در این متن شما تنه
نرخ باسوادی ۵۹ درصدی مردان، در برابر نرخ باسوادی ۳۶ درصدی زنان، و شکاف ۲۳ درصدی نرخ باسوادی زنان
آیا شما فرد دغدغه‌مندی هستید که می‌خواهید شاهد مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه باشید؟
در این دوره، مدیریت امور مالی که هر فرد برای پیشبرد اهداف موسسه و یا پروژه کارآفرینی خود به آن...
اگرچه دهه‌ها از معرفی مفهوم "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی" در غرب می‌
در ادامه مصاحبه ای را از جان وود، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره موسسه غیر انتفاعی "اتاقی برای خواندن