اگر به فکر اجرا و پیاده سازی یک پروژه تولیدی و یا خدماتی هستید٬ باید دغدغه "شناسایی و مدیریت ذین
"مواجه با مشکل، بدبختی و بدشناسی نیست!
در سازمان‌های غیر دولتی پیشرو، همواره پای مدیرانی فوق‌العاده در میان است.