«میوه»، «شناسنامه» و «مدرسه رفتن»؛ این سه کلمه، جواب تلخ دو کودک شیرین‌زبان زاهدانی بود، در پاسخ
"فلش ماب" Flash Mob به پدیده ای گفته می شود که در آن گروهی از افراد با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل
;