پنجم اکتبر روز جهانی معلم بود؛ روزی که یادآور خدمات بی‌پایان آموزگاران در سراسر دنیاست.
«میوه»، «شناسنامه» و «مدرسه رفتن»؛ این سه کلمه، جواب تلخ دو کودک شیرین‌زبان زاهدانی بود، در پاسخ
;