شاخص رابین هود

شاخص رابین هود یک شاخص اقتصادی برای مشخص کردن میزان نابرابری توزیع ثروت در یک جامعه است. ازدیدگاه نظری این شاخص یکی از ساده ترین شاخص های دانش اکونومتری است. این شاخص نشان می دهد که برای اینکه در یک جامعه برابری درآمدی داشته باشیم چه میزان پول باید از اغنیا گرفته شود و به فقرا داده شود . در واقع این شاخص شکاف بین فقیر و غنی را دریک جامعه نشان می دهد.

این شاخص فاصله ی بین حد مطلوب توزیع درآمد و وضعیت فعلی است. هر چه فاصله ی بین فقیر وغنی بیشتر باشد این شاخص بزرگ تر است . در دانش اقتصاد یک منحنی وجود دارد به نام منحنی لورنز. در منحنی لورنز هر نقطه ی روی منحنی نشان می دهد که فلان درصد از جامعه فلان میزان از ثروت را در اختیار دارند. درصورتی منحنی یک خط با شیب 45 درجه باشد با مدینه ی فاضله ای روبرو هستیم که هر درصدی از جامعه همان درصد از ثروت را د راختیار دارد. مثلا 20 درصد جامعه 20 درصد ثروت را در اختیار دارد. در منحنی لورنز که حالت واقعی یک جامعه را نشان می دهد مثلا شما می توانید براساس شکل منحنی بگویید که 10 درصد جامعه 50 درصد ثروت را در اختیار دارد و 80 درصد جامعه مثلا 30 درصد ثروت را در اختیار دارد. هر چه این تفاوت ها بیشتر باشد شاخص رابین هود بیشتر است.

در این نوشتار ما تلاش کردیم که به صورت اجمالی شاخص رابین هود را معرفی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشترباید به کتاب های دانش اقتصاد مراجعه شود.

فقر زدایی
;