درمورد تسهیلگری بخش دوم

روش های تسهیلگری

در واقع هر تسهیلگری دو موضوع مهم را در دستور کار و روش خودش قرار می دهد. نخست آنکه  شرکت کنندگان در جلسه تا چه حدی در جلسه مشارکت و تعامل می کنند و دوم آنکه خود تسهیلگر چه میزانی اطلاعات را به  جلسه وارد می کند.

اینکه روش تسهیلگری چگونه خواهد بود به   ترکیب و نسبت بین این دو موضوع بستگی دارد. مثلا اگر برای جلسه در نظر گرفته شده وقت کافی وجود دارد خوب این امکان هست که میزان تعامل را بالا برد و از مقدار اطلاعاتی که تسهیلگر به جلسه تزریق می کند کاست.  و برعکس اگر که وقت کم است می شود تعامل را کمتر کرد و به  مقدار اطلاعات وارد شده به جلسه افزود.

البته جلسه ی مشارکتی بدون دو المان پیش گفته معنایی ندارد  . یعنی اگر شما برای شرکت کنندگان سخنرانی کنید و فقط اطلاعات را به صورت یک جانبه  تزریق کنید در واقع شما فرصت مشارکت را از شرکت کنندگان گرفته اید و جلسه به طور اصولی یک جلسه مشارکتی نیست که حتی به تسهیلگر نیاز داشته باشد. و اگر اینکه هیچ اطلاعی وارد جلسه نکنید مجددا جلسه ای را شروع کرده اید که ممکن است پایانی نداشته باشد. اگر شرکت کنندگان در مورد موضوع مورد گفتگواطلاعات خوبی داشته باشند تسهیلگربیشتر می تواند به تسهیلگری فرایند جلسه بپردازد تا تزریق اطلاعات به جلسه در واقع هر چه شرکت کنندگان بیشتر در مورد یک موضوعی بدانند وظیفه تسهیلگر به طرف فرایندها ی جلسه میل می کند.

روش پایش فرایند

در روش پایش فرایند، تسهیلگر نظر شخصی نمی دهد. در مورد موضوع اظهار نظر نمی کند. تلاش می کند که جلسه در چارچوب فرایند مورد توافق شرکت کنندگان به پیش رود. در ابتدای جلسه ی مشارکتی شرکت کنندگان به یک چارچوبی برای اداره ی جلسه رسیده اند. در این حالت تسهیلگر تلاش می کند که جلسه در چارچوب فرایند مورد توافق ادامه پیدا کند.

روش بارش فکری

در روش بارش فکری تسهیلگر از شرکت کنندگان می خواهد که باشیوه ی بارش فکری در مورد موضوعی نظر دهند. در این روش آنالیز داده ها انجام نمی شود. تسهیلگر به ندرت موضوعی را به مطالب پیش گفته اضافه می کند.

روش سقراطی

روش سقراطی زمانی استفاده می شود که تسهیلگر برای یک جلسه آموزشی تسهیلگری می کند. یعنی قراراست که در پایان نشست به یک سری اهداف  آموزشی دست پیدا کنیم. در روش سقراطی تسهیلگر تعامل زیادی را جلسه به راه می اندازد و تلاش می کند که با استفاده از نظرات جمع به اهداف پنهان آموزشی در جلسه دست پیدا کند.

روش های بسیار زیادی در دنیای تسهیلگری وجود دارد شما چه روش های دیگری یا ملاحظات دیگری را پیشنهاد می کنید؟

اقتباس از :
The Facilitator’s Pocketbook, 2nd Edition

by John Townsend and Paul Donovan
2009 (132 pages)
ISBN:9781906610081

منبع عکس

آموزش و توانمندسازی
;