در مورد تسهیلگری بخش سوم و پایانی

در دو پست قبل در مورد بعضی از ویژگی ها و روش های تسهیلگری سخن گفتیم. در این پست به برخی نکات دیگر اشاره می شود.

بحث نکنید

تسهیلگران حرفه ای هیچگاه وارد جر و بحث با شرکت کنندگان جلسه مشارکتی نمی شوند. در نظر بگیرید که شما تسهیلگر یک   نشست برنامه ریزی محیط زیستی هستید و اتقاقا شما از کم و کیف برنامه ها و دیدگاهها و تئوری های این رشته به خوبی آگاهی دارید اگر در کارگاهی که تسهیلگری می کنید شخصی نظراتی کاملا متضاد با دانش شما داشت بسیار دشوار خواهد بود که وارد جر و بحث و مناظره نشوید. ولی تسهیلگران حرفه ای هرگز در این دام گرفتار نمی آیند. شما در مقام تسهیلگر نمی توانید یک طرف بحث باشید . شما باید بیطرفانه بحث را هدایت کنید. برای روشن تر شدن موضوع می توانید سوالاتی مطرح کنید. مثلا بپرسید این پشنهاد شما فکر می کنید چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ یا آیا این پیشنهاد در جای دیگری به اجرا در آمده و اگر درآمده ممکن است که نتیجه را با گروه در میان بگذارید. تسهیلگر حرفه ای هیچگاه با شرکت کننده ی جلسه جر و بحث نمی کند.

چه موقع سکوت کنیم

زمانی که تسهیلگر قرار است مطلبی را شروع کند چند لحظه سکوت ابزار قویی است برای اینکه توجه شرکت کنندگان به موضوع مورد بحث جلب شود . این سکوت نباید خیلی طولانی باشد چون اعصاب شرکت کنندگان را خرد می کند. باید برای چند لحظه سکوت کرد تا توجه همه جلب شود بعد مطلبی را عنوان نمود. اگر مثلا برای یک دقیقه مکث کنید این سکوت می تواند خیلی کلافه کننده باشد.

عجله نکنید

در کار تسهیلگری عجله کاردرستی نیست. اگر گروه در حال بحث است و هنوز به توافقی نرسیده نباید بحث را قطع کرد. مگر اینکه همه ی جنبه ها گفته شده و احساس کفایت مذاکرات می شود. کار تسهیلگری کاری است که باید با آرامش انجام شود.به طور قطع یک جلسه مشارکتی ، یک جلسه زمان براست.  باید اجازه داد تا همه ی شرکت کنندگان در گفتگوها شرکت کنند. باید فرصت مشارکت را برای همه ایجاد کرد. بنابراین زمانی که یک جلسه را تسهیلگری می کنید سعی نکنید که با فشار زیادی و به قیمت قطع مشارکت اعضای جلسه ، جلسه را به انتها برسانید.می ط

شنونده ی خوبی باشیم

برای موفقیت تسهیلگر در اداره یک جلسه  مهارت شنیدن یک مهارت مهم است. باید سعی کرد که شنونده ی خوبی بود. یکی ازفعالان و پیشگامان این رشته در کارگاههای مشارکتی یادآوری می کرد که خداوند به ما گوش داده ویک زبان،  بنابراین بهتر است که دوبرابر حرفی که می زنیم سعی کنیم که سخن دیگران را بشنویم.

بدون شک تسهیلگری مهارت های زیاد دیگری را می طلبد. شما چه مهارت های دیگری را می توانید به فهرست ما اضافه کنید؟

آموزش و توانمندسازی
;