مناقشه منافع یا تضاد منافع بخش نخست

مناقشه منافع زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک سازمان منافع متعددی داشته باشد ویکی از این منافع بتواند در تضاد باسایر منافع  منشا فساد شود. به بیان ساده تر مناقشه منافع زمانی اتفاق می افتد که یک فرد یا یک سازمان دو کلاه داشته باشد. مثلا یک فرد مدیر یک پروژه ی ملی است. کلاه صاحب کار را دارد. اتفاقا یکی از بستگان درجه یک این فرد هم پیمانکار است. اگر مدیر پروژه ی ملی یک قرارد اد با برادرش ببندد بدون آنکه مناقصه ای برگزار شود و منافع پروژه ی ملی در نظر گرفته شود این یک مورد مناقشه منافع  ا ست و منشاء فساد است. در بسیاری از نقاط دنیای مدرن، برای پیشگیری از بروز مناقشه منافع و برای حمایت از یک محیط سالم کاری بدور از فساد اداری یک سیاست مناقشه منافع نوشته و اجراء می شود.

در سیاست مناقشه منافع نخست از دید سازمان تعریف می شود که چه مواردی در چارچوب و تعریف مناقشه منافع می گنجند سپس یک دستورالعمل تهیه می شود که نشان دهد در صورت بروز مناقشه منافع چکار باید کرد.

این سیاست یک سیاست پیشگیرانه است. این سیاست مچ گیرانه نیست. از جنس پیشگیری است نه بازرسی. سعی می کند که احتمال بروز مناقشه منافع را کاهش دهد و درصورت بروز عوارض را کم کند.

معمولا سیاست مناقشه منافع که یک متن مکتوب است که توسط سازمان تهیه می شود به صورت ادامه نوشته می شود.

به نام خدا

برای حمایت از منافع سازمان ( نام سازمان)  این سیاست تهیه شده است تا در صورت بروز مناقشه منافع از منافع سازمان ( نام سازمان) به نفع احسن حمایت شود. این سیاست برای کمک به مدیران ، کارکنان و داوطلبان سازمان ( نام سازمان) در موارد بروز احتمال بروز مناقشه منافع تهیه شده است.

تعاریف :

در این سیاست ( یا دستورالعمل) فرد دارای منافع هرکدام از مدیران، کارکنان، داوطلبان  ( یا اعضای درجه یک خانواده ی آنها) سازمان هستند که دریک تراکنش مالی یا قراردادی  طرف معامله ی سازمان قرار می گیرند که یک کالا یا خدمات را به سازمان عرضه کنند.  یا اینکه هرکدام از مدیران ، کارکنان یا داوطلبان سازمان که در یک شرکت یا موسسه طرف قرارداد سازمان سهمی دارند . به بیان ساده تر زمانی که هر کدام از مدیران ، کارکنان یا داواطلبان سازمان ازطریق شخصیت حقیقی یا به لحاظ ارتباط حقوقی بایک موسسه طرف قرارداد سازمان ( نام سامان ) قرار می گیرند. می توانند در یک موقعیت مناقشه منافع درگیرشوند.

قبول کردن هدایا از طرف موسسات طرف قرارداد سازمان هم می توانند درچارچوب  مناقشه منافع قرار بگیرند.

دستور العمل:

قبل از برگزاری جلسه تصمیم گیری روی قرارداد، شخص دارای مناقشه منافع باید به کمیته تصمیم گیری ،  مورد مناقشه منافع را اعلام کند. مثلا فرض کنید که یک موسسه غیرانتفاعی در نظر دارد یک ملک از یک شرکت بساز و بفروش خریداری کند. و اتقاقا مالک شرکت بساز و بفروش برادرزن یکی از مدیران موسسه ی غیر انتقاعی است. این مدیر باید قبل از برگزاری  جلسه تصمیم گیری برای خرید ملک به هیات مدیره ( یا هر بخش دیگری از سازمان که چنین تصمیمی می گیرد) مورد ارتباط فامیلی را اعلام کند.

ادامه دارد

منابع :

The National Council of Nonprofits offers a sample policy at the following web site: http://www.councilofnonprofits.org/?q=conflict-ofinterest
A sample conflict of interest policy is contained in The AICPA Audit Committee Toolkit. (American Institute of Certified Public Accountants, 2005), available from this link (scroll down): http://www.aicpa.org/audcommctr/toolkitsnpo/Independence_and_Related_Topics.htm
A sample policy adapted from the conflict of interest policy developed by the Minnesota Council of Nonprofit Organizations is below.
A sample policy is available from the Minnesota Attorney General’s Office web site. http://www.ag.state.mn.us/Charities/ Click on “Charities,” then scroll down to find sample policies. http://www.ag.state.mn.us/pdf/charities/ConflictInterestPolicy.pdf
BoardSource www.boardsource.org, offers affordable publications on this topic including, Managing Conflicts of Interest: A Primer for Nonprofit Boards, Daniel L. Kurtz and Sarah E. Paul (BoardSource, 2006) and an article, “Can Conflicts of Interest be an Obstacle to Board Service?” from the following link: http://www.boardsource.org/Knowledge.asp?ID=3.148
The Council on Foundations offers various publications, including “Conflict of Interest: A Guide to Key Provisions.”  Look for “conflicts of interest” using the search function of the web site:  www.cof.org

حقوق و قوانین
;