گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد، توسعه ی پایدار و عدالت، آینده ای بهتر برای همه

در تاریخ چهارشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۰ ، گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد منتشر شد. پیام اصلی گزارش این است که چالش های توسعه پایدار همزمان باید با نگاه عدالت محور مورد توجه قرار گیرد . یعنی پایداری و عدالت در کنار یکدیگر می توانند بشر را در مرتبه ی بهتری از توسعه ی انسانی قرار دهند.

گزارش های منتشر شده در سال های گذشته نشان می دهند که دراکثر نقاط جهان یک روند بهبودی و افزایش در توسعه ی انسانی شاهد هستیم. ولی گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی تاکید می‌کند که علی الرغم بهبود نسبی در سال‌های گذشته  درصورتی که تخریب محیط زیست و نابرابری های اجتماعی ادامه پیدا کنند یک سیر نزولی درروند وضعیت توسعه انسانی شاهد خواهیم بود.

گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از ملت های آسیب پذیر و فقیر از تخریب گسترده در محیط زیست سرزمین‌هایشان بیش از سایر ملت‌ها رنج می‌برند و این در حالی است که به دلیل داشتن دولت‌هایی ضعیف امکان ایجاد معاهدات بین المللی برای کمک به این ملت ها نیز از سوی دیگر کاهش می‌یابد. یعنی اینکه محیط در حال از بین رفتن است و جامعه بین الملل هم کار زیادی نمی‌تواند بکند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که ظرفیت‌های زیادی برای بهبود وضعیت پایداری سرزمین و تحقق عدالت به ویژه در سطوح ملی وجود دارد. همچنین تاکید می‌شود که رعایت حقوق بشر می تواند منجربه یک محیط زیست سالم تر بشود، اهمیت لحاظ کردن عدالت اجتماعی در سیاست های محیط زیستی و اهمیت بسیار زیاد مشارکت مردمی و حساب پذیری مدیران دولتی در این گزارش تاکید شده است.

گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی تاکید می‌کند که دنیا به تغییراتی در سیستم مالی برنامه‌های توسعه بین المللی و کنترل‌های محیط زیستی نیاز دارد و این دو یعنی تغییرات در سامانه مالی و حفظ محیط زیست بسیار اساسی واز سوی دیگر دست یافتنی هستند.

نخستین گزارش توسعه انسانی یک شاخص جدید به دنیا معرفی کرد به اسم شاخص توسعه ی انسانی . این شاخص یک عدد است بین صفرو یک و از ترکیب سه مفهوم بهداشت ،آموزش و درآمد به وجود می‌آید. در واقع شاخص بهداشت با امید به زندگی سنجیده می‌شود. شاخص آموزش با متوسط سالهای محصل بودن و سال‌هایی که پیش بینی می‌شود فرد زیر ۲۵ ساله در مدرسه بماند و شاخص درآمد هم با درآمد ناخالص ملی سنجیده می‌شود.

درگزارش سال ۲۰۱۱ میلادی ایران در رده ۸۸ قرار دارد جایی بالاتر از عمان، ترکیه ، آذربایجان ، تونس و بسیاری کشورهای دیگر. دلیل این که ایران در میان کشورهای با شاخص بالای توسعه انسانی قراردارد به کارهای خوبی که درشبکه بهداشت و درمان کشور انجام می‌شود همینطور گستردگی سیستم مدارس در سراسرکشور و افزایش درآمدهای ارزی چند سال اخیر نسبت داده می‌شود.

نروژ ، استرالیا، هلند و ایالات متحده ی آمریکا در رده‌های نخست تا چهارم جدول توسعه انسانی قرار میگیرد. امارات متحده ی عربی در جایگاه سی ام ایستاده است. کشورهای افغانستان، زیمباوبه، اتیوپی، مالی ، گینه بیسائو ، گینه و جمهوری افریقای مرکزی در انتهای جدول توسعه ی انسانی ایستاده اند.

برای دریافت گزارش سال ۲۰۱۱ از لینک ذیل وارد شوید.

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/

حقوق و قوانین
;