چگونه بیانیه ماموریت بنویسیم؟

برای تدوین بیانیه ماموریت تا می‌توانید سعی کنید که افراد متنوعی را به دور میز بیاورید. باید به حرف‌های همه‌ی کسانی که جمع کرده‌ایم توجه کنیم. این حسن بزرگی است که افراد با سطوح متفاوت تجربه و دانش گرد هم جمع کرده‌ایم . این تضارب آراء به ما بسیار کمک کننده خواهد بود.

باید سعی کرد که با روش بارش افکار به پرسش چرایی سازمان پاسخ دهیم .باید به صورت جمعی پاسخ دهیم که این سازمان در پاسخ به چه نیازی به وجود امده است . باید خیلی روشن مشخص کنیم که این سازمان به کجا می‌رود و مقصد نهایی سازمان چیست.

تدوین بیانیه ماموریت فرایند زمان‌بری می‌باشد باید فرصت کافی دهیم تا این اتفاق بیفتد. مدیر جلسه تدوین بیانیه ماموریت باید تلاش کند که به همه شرکت کنندگان وقت کافی برای ابراز نظراتشان داده شود.

بیانیه ماموریت را کوتاه بنویسید و دقیق. بد نیست که هر از گاهی ( دو سه سال یکبار) بیانیه ماموریت دوره شود؛ شاید نیاز به تغییراتی داشته باشد.

برای نوشتن بیانیه ماموریت می‌توان از نرم افزارهای مخصوص اینکار هم استفاده کنید.

یک ابزار آن لاین برای اینکار : می توانید ازطریق لینک ادامه متصل شوید.

http://www.franklincovey.com/msb/

اشتغال و کارآفرینی
;