معیشت پایدار

Sustainable livelihood

رهیافت معیشت پایدارراهی است برای بهتر فهمیدن معیشت مردمان فقیر. در واقع این رهیافت تلاش می کند تا عوامل اصلی که روی معیشت مردم اثر می گذارند و روابط بین این عوامل موثر را شناسایی کند. این رهیافت می تواند به برنامه ریزی فعالیت های آینده و ارزیابی برنامه های در دست اقدام کمک کند.

رهیافت معیشت پایدار مردم به ویژه مردم فقیر را در مرکز توجه فعالیت های توسعه ای قرار می دهد. درحالی که مردم در مرکز توجه این روش توسعه ای هستند سایر منابع مثل منابع موجود در محیط و مدل های معیشتی شناسایی می شوند. منابع معیشتی در واقع منابع طبیعی موجود در محیط، فن آوری های موجود، مهارت ها، دانش و ظرفیت استفاده ازدانش، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به بهداشت، دسترسی به منابع مالی و بانکی و همچنین شبکه حمایت اجتماعی مثل دوستان و فامیل و نهادهای موجود در جامعه هستند.

در واقع در رهیافت معیشت پایدار تلاش می شود تا با استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه و با افزایش ظرفیت ها از طریق یادگیری فن آوری ها و مهارت های لازم مدل های پایداری از معیشت را در محل توسعه داد.

حال در یک سازمان خدمات اجتماعی با استفاده از مدل معیشت پایدار می شود سازمان را به مثابه یک موجود زنده در نظر گرفت که دریک محیط در حال زیست است.  این سازمان با شناسایی ظرفیت های موجود در منطقه و با فراگیری تکنولوژی ها کاربردی و افزایش مهارت ها ی سازمانی می تواند با بهره گیری از فرصت های پیش رو یک سازمان خدمات اجتماعی پایدار بسازد. سازمان خدمات اجتماعی پایدار منتظر کمک های بین المللی نمی نشیند. این سازمان برای آینده برنامه ریزی می کند و تلاش می کند بین خدمات سازمان و نیازهای جامعه توازن ایجاد کند.

تعادل واستفاده از منابع موجود و افزایش ظرفیت های سازمانی برای استفاده از منابع و توسعه دسترسی به منابع مهمترین فاکتورهای طراحی یک سازمان با مدل معیشت پایدار است.

سازمان خدمات اجتماعی باید به فکر استفاده از همه ی امکانات و منابع قابل دسترس باشد. این منابع فقط منابع مالی نیستند. افزایش ظرفیت مدیران و همکاران سازمان، گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش حمایت فامیل و دوست و آشنا از سازمان مربوطه و شناسایی و استفاده از منابعی که در دور و بر سازمان وجود دارند از جمله سایر منابع سازمان هستند.  سازمان پایدار یک سازمان پویا و درحال یادگیری است. سازمان پایدار باید پیوسته بیاموزد.  سازمان پایدار می آموزد که چگونه فرصت سازی کند. از تهدیدها بپرهیزد و اگرشد حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

 

آموزش و توانمندسازی
;