کارآفرینی اجتماعی یعنی چه ؟


واژه ی کارآفرینان اجتماعی طیف وسیعی را شامل می شود از افرادی که به صورت انفرادی فعالیت می کنند تاسازمان هایی که به همین منظور تشکیل شده اند. درتمام این موارد با دو مفهوم روبرو هستیم. یکی ارزش یا ماموریت اجتماعی و دیگری کارآفرینی به مثابه استفاده از فرصت ها و خلق موقعیت های جدید برای حل مشکلات اجتماعی پیش رو.

در واقع وظیفه یک کارآفرین شناخت فرصت هاست. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند که بهتر است واژه ی کارآفرینی که ترجمه entrepreneurship  است به صورت فرصت ورزی ترجمه شود. کارآفرینان فرصت ها را می شناسند و محصولات جدید خلق می کنند. کارآفرینان اجتماعی ازاین نوع خلاقیت برای حل مشکلات جامعه بهره می برند. با کارروی مشکلات جامعه ارزش های خوب جوامع را تقویت می کنند. فعالیت های بشر دوستانه را گسترش می دهند و باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شوند.

کارآفرینان اجتماعی با کارآفرینان تجاری از جهاتی متفاوتند. یکی از مهمترین این تفاوت ها تلاش کارآفرینان اجتماعی برای ارتقای وضعیت اجتماعی است. آن ها تلاش می کنند تا مشکلات اجتماعی را شناسایی کنند وبرای حل این مشکلات راه حل هایی ارایه دهند. ایجاد فرصت شغلی برای افراد فقیر یا اقشار آسیب پذیر جامعه یکی از موضوعات مورد علاقه کارآفرینان اجتماعی است. به عنوان مثال دکتر یونس در بنگلادش بانگ گرامین را راه انداخت تا امکانات مالی را با هدف ایجاد کسب و کار در اختیار فقیرترین فقیران قراردهد. در این مثال بانک گرامین به عنوان یک بازیگر توسعه با ایجاد امکان دسترسی فقرا به منابع مالی نقش آفرینی می کند.

بانک گرامین به دنبال سود مالی نیست به دنبال فقر زدایی است. این بانک با کارمزد پایینی که از وام گیرندگان می گیرد هزینه های جاری بانک را تامین می کند. پس بانک پول هم می سازد تا آنجا که بتواند وظیفه ی اجتماعیش را انجام دهد. بانک گرامین پول نمی سازد تا سهامش را در بورس نیویورک تقویت کند. پول می سازد تا به وام گیرندگان بیشتری وام بدهد. در اینجاست که ماموریت کارآفرین اجتماعی و ارزش هایی که کارآفرین را به حرکت در می آورند با اهمیت تر می شوند.

ازبیرون که نگاه کنی بانک گرامین هم مثل سایر بانک ها کار می کند. وام می دهد تضمین می خواهد ولی مدل وام دادن و مدل تضمین گرفتن با بانک های تجاری که به دنبال کسب سود هستند تفاوت دارد.  همه ی فعالیت های بانک گرامین در جهت تحقق ماموریت بانک است و چشم اندازی که دکتر یونس ترسیم کرده است . محو فقر در همه ی جهان چشم اندازبانکی است که دکتر محمد یونس در سال 1983 تاسیس کرد. محمد یونس می داند که محو فقر تنها از طریق تخصیص اعتبارات خرد میسر نمی شود ولی اعتقاد دارد که برای پاک کردن چهره ی کریه فقر از کل جهان، اعتبارات خرد نقش ویژه ای خواهند داشت.

کارآفرین اجتماعی با شناسایی و استفاده از فرصت ها به حل مشکلات اجتماعی کمک می کند. به راستی یک کارآفرین اجتماعی چگونه می تواند فرصت ها را شناسایی کند؟ آیا فرمول خاصی در این زمینه وجود دارد؟ یا افراد به صورت ذاتی این کار را انجام می دهند؟ شما چگونه فکر می کنید؟

فقر زدایی
;