منابع آموزشی

گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن

گزارش‌گیری از فعالیت‌های مالی بنگاه اجتماعی به صورت پیوسته و مرتب، اهمیت زیادی دارد. بدون داشتن اطلاعات به روز، ممکن است جریاناتی مانند رشد فهرست اموال، مطالبات جمع‌آوری نشده، و یا افت فروش به چشم نیایند و تصمیمات مدیریتی لازم و به‌موقع درباره آن‌ها گرفته نشود. گزارش‌گیری منظم و مرور گزارش‌های مالی توسط مدیران اجرایی و هیات مدیره باعث افزایش پاسخگویی می‌شود و راهکاری مهم برای نظارت داخلی در هر سازمان به شمار می‌رود.

ادامه about گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن