افراد مشتاق و با انگیزه، تلاش بیشتری برای تحقق اهداف به خرج می‌دهند! مدیران می‌توانند با ایجاد یک...
درباره جذب داوطلبان، بیشتر بیاموزید! داوطلبان، با انگیزه و علاقه قلبی کار می کنند و اشتیاقشان برای...
برای همکاری سازنده با داوطلبان، تنها جلب نظر داوطلبان به فعالیت در موسسه‌تان کافی نیست! باید بدانید...
انتخاب اعضای جدید برای پیوستن به تیم، کار ساده‌ای نیست.
پایش و ارزشیابی به شما کمک می‌کند که از عملکرد اجزای پروژه خود، فعالیت‌ها و نتایج آن آگاه شوید و...
در تصمیم‌گیری‌های جمعی، همه افراد به خواسته‌شان نمی‌رسند اما مهم است که روند تصمیم‌گیری، مشارکتی و...
تصمیم‌گیری، انتخاب بین دو گزینه یا بیشتر است. تصمیم‌گیری می‌تواند در واکنش به شرایط موجود و یا برای...

پروژه و موسسه شما، مثل خودتان، نیاز به شناسنامه دارد.

مشکل، مانعی است که بین وضع موجود و وضع مطلوب، فاصله ایجاد می‌کند و می‌تواند به صورت یک پرسش یا...

اگر نتوانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، تبدیل به «اتفاقات غیرمنتظره» می‌شوند که برای مقابله با آنها...

مستندسازی به فرآیند تهیه مجموعه‌ کاملی از اسناد و مدارکی اطلاق می‌شود که مراحل مطالعاتی و اجرایی...

به صورت سنتی، مدیران ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند اما امروزه هدف از...

;