آب و شير آشاميدنی و مواد افزودنی به آنها

عليرغم افزايش قيمت شيراز بهمن سال گذشته (۹۷۵تومان) تا امروز كه به ۱۵۰۰ تومان عرضه ميشود وحجم شير از ۱۰۰۰ سی سی به ۹۶۰ سی سی نيزكاهش يافته است ، ضمن اينكه از مواد غيرمجاز نظير وايتكس براي ماندگاري بيشتر استفاده مي نمايند كه عليرغم دفاع رئيس اتحاديه موادلبني ، رئيس كارخانه بستني دايتي افزودن وايتكس ومواد ديگر را مورد تائيد قرار داد.نگارند در ماه گذشته در حدفاصل يكهفته با آشاميدن يك ليوان شير كه همانروز خريداري كرده وتاريخ روز هم بود به اسهال شديد مبتلا شده وحادثه بعداز بهبودي در هفته بعد با خوردن همان مارك شير تكرار شد وبا تعويض شير مجددا با هيچ مشکلي روبرو نبودم .مواردي از اين نظير در آب هاي بسته بندي نيز مشاهده ميگردد كه لازم مي دانم هموطنان را به خطر آشاميدن شير وآب آلوده واثرات مخرب آن برروي كليه ها آگاه نمايم.در مورد تصفيه آب آشاميدني نيز از آهك استفاده ميشود كه ميزان سختي آب را بسيار بالاتر از حدمجاز مينمايد.

سلامت و بهداشت
;