غواصی

صخره های مرجانی از جمله دیدنی ترین اکوسیستم های جهان هستند و غواصی یک راه عالی برای کشف آنها است. همانطور که اینده صخره های مرجانی به طور فزایندهای نامشخص تر می شود. اسنورکل و سایر روشهای بازدید از اکوسیستم های مرجانی می تواند نقش موثری در کمک به این اکوسیستم حیاتی و شکننده داشته باشد. پیروی از این راهنما ساده که شما را با روش اسنورکل همساز با محیط زیست آشنا می کند . در جزیره کیش یکی از بزرگترین عوامل تخریب صخره مرجانی این اکوسیستم حساس عملکرد کلوب های متعدد غواصی است که کمترین اطلاعات را به کاربران ارایه نداده و موجب تخریب مرجانها می شوند. فایل پیوست در راستای فرهنگ سازی می باشد.
همچین تخمگذاری لاک پشتهای دریایی در کیش یک اتفاق مهم است که با رعایت نکات کوچک می توان به بقای این گونه حافظت شده کمک کرد.

محیط زیست
;