«کار‌آفرینی اجتماعی» به جای خیریه؛ آنچه جامعه افراد دارای معلولیت به آن نیاز دارد

مروری بر تجربه موفق آشپزخانه کرامت (Dignity Kitchen) در سنگاپور  چهار مسئله ذهن آقای Koh را سخت به خود مشغول کرده بود و مدام در موردشان فکر…

ادامه about «کار‌آفرینی اجتماعی» به جای خیریه؛ آنچه جامعه افراد دارای معلولیت به آن نیاز دارد