مطلبی که در ادامه می آید از کتاب معیشت پایدار، ساختن بر ثروت فقرا  ن
انجمن طرح سرزمین تشکلی غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی است که در راستای حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی در
;