آواز پرندگان، سبزی یک دست درختان و صدای پای آب؛ همه آنچه را که ساکنان تهران می‌جویند می‌توان در ر
محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است.
مطلبی که در ادامه می آید از کتاب معیشت پایدار، ساختن بر ثروت فقرا  ن
;