نوشته: مهدی وجودی (دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران) و علیرضا سعیدی (کارشناس مدیریت بحران جمعیت
محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است.
;