رضا جعفری صدر دکترای زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد اسلامی است.
;