از سال ۱۹۷۷ تا به امروز، هشتم مارس به عنوان "روز جهانی زن" در تقویم رسمی
نرخ باسوادی ۵۹ درصدی مردان، در برابر نرخ باسوادی ۳۶ درصدی زنان، و شکاف ۲۳ درصدی نرخ باسوادی زنان
محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است.
;