همیشه زحمات زیادی برای راه اندازی یک موسسه خیریه برداشته می‌شود.
;