زمانی که پدران ما شهرنشینی را به عنوان سبک زندگی خود برگزیدند، قصدشان وداع با طبیعت نبود؛ اما امر
چند سالی است که خبر خطر انقراض سمندر لرستانی منتشر شده است؛ این دو زیست ایرانی نخستین بار توسط ات
انجمن طرح سرزمین تشکلی غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی است که در راستای حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی در
;