از مهم‌ترین سرمایه‌های گروه‌های کاری، منابع انسانی و اعضای گروه‌ هستند.
یکی از قدیمی ترین، موثرترین و رایج ترین ابزارها برای ایجادِ تغییرات اجتماعی، الگوی سازمانی دایره
مدیران در همه جای دنیا به دنبال تشکیل تیم های کاری با انگیزه، موثر، متمرکز و متعهد به اهداف سازما
;