هر کدام از راه حل‌های کارآفرینی اجتماعی برای افراد یا "گروه هدف" خاصی به کار گرفته می‌شوند.
طراحی یک کسب و کار، شاید مهم‌ترین عنصر یک کسب و کار موفق باشد.
;