موسسات آموزش عالی در ایران از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
;