طراحی یک کسب و کار، شاید مهم‌ترین عنصر یک کسب و کار موفق باشد.
;