چهارچوب تجزیه و تحلیل "سافا" ابزاری ساده اما مهمی است که به طور گسترده استفاده می‌شود.
;