ایدز را شاید بتوان مهلک‌ترین بیماری قرن بیستم دانست.
;