اگر مدیر یک سازمان باشید، ممکن است یکی از دغدغه‌های شما، نحوه تشکیل‌ تیم‌های کاری منسجم، با برنام
در سازمان‌های غیر دولتی پیشرو، همواره پای مدیرانی فوق‌العاده در میان است.
;