در سازمان‌های غیر دولتی پیشرو، همواره پای مدیرانی فوق‌العاده در میان است.
;