راه‌هایی برای دخیل کردن افراد دارای معلولیت در جامعه

بیش از ۱۱ درصد  ایرانی‌ها را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند.  یعنی نزدیک به ۹ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران. ما به عنوان ترویج‌گران و شهروندان مسئول از شرایط آن‌ها چه می‌دانیم؟  از نیازهاشان خبر داریم؟ می‌دانیم بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود امکانات مناسب خانه‌نشین شده‌اند؟ در فایل پی‌ادی‌افی که پیوست است، می‌توانیم گزارش گزارش‌گر ویژه‌ی‌ سازمان ملل  که به کشورها در درک پیش‌نیازها برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت کمک می‌کند را  ببینیم، توضیحاتی که با تصاویر هم‌راه است. در این گزارش راه‌های موثر استفاده از قوانین و سیاست‌ها  برای در نظر گرفتن حقوق و دخیل کردن افراد دارای معلولیت در جامعه بیان شده است.