مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه

شناسایی و مدیریت ذی‌نفعان

اگر به فکر اجرا و پیاده سازی یک پروژه تولیدی و یا خدماتی هستید٬ باید دغدغه “شناسایی و مدیریت ذینفعان” را داشته باشید. ذینفع در یک پروژه، فرد (یا افرادی) است که می‌تواند به نوعی بر برنامه ریزی، فرآیند و یا نتیجه پروژه شما تاثیر گذار باشد و یا این که از روند برنامه ریزی، فرآیند و یا اجرای پروژه شما به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر پذیرد. پروژه‌ها معمولا دارای شمار متعدد و طیف متنوعی از ذینفعان شامل افراد حقیقی و یا حقوقی مانند مخاطبین پروژه، تیم اجرایی، حامیان مالی و یا یک سازمان قانون‌گذار هستند.مثال: یک سازمان غیر دولتی را در نظر بگیرید که در بخش کودکان یک بیمارستان تخصصی سرطان، در حال انجام پروژه “قصه خوانی و بازی درمانی” برای کودکان مبتلا به سرطان است. هدف این پروژه کاهش استرس کودکان و ایجاد فضایی شادتر برای مقابله با بیماری است.

ادامه about شناسایی و مدیریت ذی‌نفعان

مدیریت ریسک و اتفاقات غیرمنتظره در پروژه: تشخیص، تحلیل و مدیریت موثر

در طول انجام هر پروژه‌ای، مشکلات و مسائل گوناگونی، اعم از تعارض‌های نیروی انسانی، مشکلات فنی و دسترسی به مواد…

ادامه about مدیریت ریسک و اتفاقات غیرمنتظره در پروژه: تشخیص، تحلیل و مدیریت موثر