طی جلسات گروهی و اختصاصی بیاموزید: 

  • ارزیابی شرایط فعلی پروژه و کمپین ترویج‌گری 
  • مذاکره استراتژیک و مهارتهای حل تعارض 
  • مشارکت موثر و همکاری سازنده با سایر ترویج گران 
  • استفاده موثر از شبکههای اجتماعی برای درگیر کردن بهرهمندان و مسئولان

با مروری بر کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت