مدیریت منابع انسانی

ده نکته برای انگیزش اعضای گروه در سازمان‌های اجتماعی و گرو‌ه‌های داوطلبانه و مردم ‌نهاد

از مهم‌ترین سرمایه‌های گروه‌های کاری، منابع انسانی و اعضای گروه‌ هستند. به ‌ویژه در سازمان‌های مردم‌ نهاد، مدیریت و انگیزش…

ادامه about ده نکته برای انگیزش اعضای گروه در سازمان‌های اجتماعی و گرو‌ه‌های داوطلبانه و مردم ‌نهاد